Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro naše partnery

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky se týkají prodeje uskutečněného prodávajícím/dodavatelem, společností TECH FASS s.r.o., kupujícímu/odběrateli.

1. Všeobecné podmínky, v souladu se zákonem 89/2012 Sb., zahrnují veškerý prodej ze strany dodavatele podnikatelskému subjektu na základě písemné smlouvy, písemné objednávky doručené na adresu provozovny TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5, nebo e-mailové objednávky na sales@techfass.cz, případně telefonické komunikace bezodkladně potvrzené e-mailem. Kupující výslovně souhlasí s danými podmínkami bezvýhradně a bezpodmínečně podáním/zasláním objednávky. Software, ať se nabízí samostatně nebo nainstalován v hardware, se řídí následujícími podmínkami: Software se neprodává, prodává se licence k software. Kupující může licenci k softwaru převést na třetí stranu v případě, kdy prodává zboží či jen licenci, nebo prodává zboží s instalací.

2. CENY / CENOVÉ NABÍDKY. Prodávající kalkuluje a stanovuje ceny jím nabízeného zboží, které kupujícímu předkládá formou aktuálního ceníku nebo nabídky vypracované na základě poptávky kupujícího. Ceny jsou uvedeny v aktuálním platném ceníku nebo v nabídce, v Kč, bez DPH. Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny a specifikace veškerého zboží bez předchozího upozornění. Cenová nabídka prodávajícího je závazná pouze v případě, že kupující zboží objedná ve lhůtě uvedené v cenové nabídce. Pokud žádná lhůta uvedena není, platí nabídka 30 dnů.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY. Pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak, provádějí se veškeré úhrady v korunách českých (Kč) v případě fakturace do České republiky, a v Eurech (EUR) mimo Českou republiku. Úhrada se provádí na základě faktury-daňového dokladu nebo zálohové faktury převodem na účet prodávajícího, hotově nebo hotově na dobírku. Splatnost se sjednává individuálně. Lhůta splatnosti počíná běžet dnem DUZP. Prodávající si vyhrazuje právo hodnotit úvěrový rámec, který poskytuje kupujícímu. Pokud některé faktury zůstanou po dni splatnosti neuhrazené, prodávající může kupujícímu pozastavit další dodávky zboží.

4. DODÁNÍ. Zboží je expedováno v termínu dohodnutém s kupujícím. Zásilku lze po dohodě vyzvednout osobně na provozovně prodávajícího v pracovní dny od 8:30 do 12:30, zaslat PPL nebo kurýrem kupujícího, který zásilku vyzvedne v provozovně prodávajícího. Nevyzvednuté zboží se skladuje maximálně 10 pracovních dnů po dohodnutém termínu expedice. Pokud je kupujícímu doručena poškozená zásilka, okamžitě zdokumentuje závadu a vyzve kurýra/zasílatele/přepravce k šetření. Veškeré nároky v souvislosti s vadami zboží musí být písemně oznámeny prodávajícímu bezprostředně po obdržení zboží, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Jinak se má za to, že veškeré zboží bylo doručeno a převzato bez vad. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úhradou ceny za zboží v plné výši. Do doby, než dojde k úhradě v plné výši, kupující zcela pojistí zboží ve prospěch prodávajícího, nezatíží je poplatky a zajišťovacími právy a třetí strany bude informovat o výhradě vlastnictví.

5. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY. Pokud zboží nebylo expedováno, nebudou v souvislosti se zrušením objednávky u standardního sortimentu účtovány žádné poplatky. V případě speciálních závazných objednávek nelze od objednávky odstoupit bez dohody s prodávajícím o náhradě škody, která by tím dodavateli vznikla.

6. VRÁCENÍ ZBOŽÍ. Zboží lze vrátit jen po dohodě s prodávajícím. Při vrácení zboží jsou zákazníkovi účtovány poplatky za vyzkoušení a ověření funkce, za uvedení zboží do původního stavu a kompletace.

7. ZAPŮJČENÍ ZBOŽÍ. Některé výrobky je možno zapůjčit za účelem předvedení koncovému uživateli nebo ověření funkčnosti zboží pro danou instalaci. Obvyklá doba zápůjčky je 1 - 2 týdny. Po překročení dohodnuté doby zápůjčky si dodavatel vyhrazuje právo fakturovat zapůjčené zboží na základě aktuálního ceníku. Odběratelům, kteří požadují zapůjčení zboží a nemají uhrazeny závazky v termínu, překročili kredit nebo platí zakázky hotově, předem nebo na dobírku, bude při zapůjčení zboží účtována kauce na dobu zápůjčky ve výši hodnoty zboží jako na faktuře. Pro účely zapůjčení zboží se uvádí název firmy a jméno pracovníka, který si zboží půjčuje, důvod zápůjčky a doba zápůjčky. Při vrácení zapůjčeného zboží, jsou odběrateli účtovány poplatky za vyzkoušení a ověření funkce, uvedení zboží do původního stavu a kompletace.

8. ZÁRUKA. Prodávající poskytuje záruku na dodávané zboží 24 měsíce od data DUZP, na produkty TECHFASS a BPT 25 měsíců od data DUZP. Pokud je předmětem prodeje výrobek, k němuž výrobce poskytl kratší dobu záruky, vyhrazuje si prodávající právo záruku upravit dle výrobcem poskytované záruky. Záruka se nevztahuje na zboží poškozené neodbornou instalací a manipulací, nedodržením technických podmínek a instrukcím v instalačním manuálu, používáním v nevhodném prostředí nebo v důsledku vyšší moci. Výrobek lze používat jen pro účely, pro které je určen.

9. REKLAMACE. Reklamace se uplatňuje formou vyplnění reklamačního protokolu, viz http://office.techfass.cz/support/complaintNew.aspx, kde odběratel uvede firmu a jméno, číslo faktury, název a SN (sériové číslo) výrobku. Podstatnou náležitostí je popis závady a kontakt na osobu, která zařízení instalovala nebo servisuje. Výrobek klient zašle nebo doručí na adresu sídla/provozovny (TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5) spolu s kopií faktury a vyplněným reklamačním protokolem. Dodavatel přijetí reklamace potvrdí. V případě, že reklamace nebude uznána, bude odběratel vyzván, aby se vyjádřil, zda chce výrobek opravit, pokud to lze.

10. OPRAVY. TECH FASS s.r.o. provádí opravy i testy zařízení na základě požadavku kupujícího. Odběratel vyplní protokol na opravy, viz http://office.techfass.cz/support/complaintNew.aspx, kde uvede firmu, jméno, název a SN výrobku, maximální částku za opravu. Ve vlastním zájmu popíše závadu a poskytne kontakt na osobu, která zařízení instalovala nebo servisuje. Po přijetí výrobku na opravu a prvotním testu, bude odběratel informován o možnostech, způsobu a termínu opravy.

V Praze dne 1. 9. 2016 Ing. Adam Jánský, jednatel TECH FASS s.r.o.